fredag 26 november 2010

Det handlar om kunskap och lärande

Anders Erenius blogg - vi är så löjligt samstämmiga många gånger att det är ett under att vi har så bra diskussioner =)fredag 12 november 2010

Är vetenskaplighet någonting för lärare?J A.


Enligt Wedel-Brandt i Jerlang (1999) är det vetenskapliga de erfarenheter som skrivits ner systematiskt och generaliserande. Det som händer i praktiken har fått en mantel av system och jämförelser så att slutsatser kan dras.

Vetenskap ger ytterligare en möjlighet att utveckla praktiken.

Det görs analyser av praktiken och forskaren letar efter uppsättningar av principer, som hänger ihop någorlunda logiskt och motsägelsefritt. Detta görs för att hitta det som är väsentligt i den praktik som studerats.

Dessa teorier blir ramen för den förståelse som behövs för att studera ett fenomen vidare, men även en utgångspunkt för kritik och diskussion av de problem som upptäckts.

Vidare säger Wedel-Brandt i Jerlang (1999) att teori utan praktisk erfarenhet är ointressant. Folkestad (2004) menar att den musikpedagogiska forskningen bör bedriva sina fältstudier där en stor del av det musikaliska lärandet sker, utanför de institutioner som vanligtvis förknippas med musikaliskt lärande.

Wedel-Brandt säger att

praktik utan tanke saknar mening och mål.

Upplevelsen av att teorier inte alls stämmer överens med den praktiska verkligheten kan enligt Wedel-Brandt (Jerlang, 1999) bero på att teorin inte har tillräckligt med underlag från praktiken, det kan också bero på att teorin är gammal och behöver förnyas.

Denna förnyelse är viktigt för att teorier ska vara funktionella. Vissa teorier behöver dock helt förkastas, det är de som inte har byggt en tillräckligt stadig grund. Teorier kan missbrukas, exempelvis när teorin bara ser individen som självständig och ignorerar att individen även påverkas av sin omgivning. Wedel-Brandt i Jerlang, 1999).


Japp, jag den doktorerande läraren Annette tycker vetenskapen berikar och förbättrar min undervisning. För det är eleverna som är målet med min forskning. Att ge barn och ungdomar ännu bättre möjligheter att lyckas med det de vill!!


/Annetteplätte25procentsseminarietextare


måndag 8 november 2010

Kunskap skapas, den avbildas inte
Det är ett konstruktivistiskt antagande att förstå genom fysisk kontakt, det är genom att känna på objekt, att kombinera objekt och se vad som händer man förstår hur världen är konstruerad.

Kunskap kommer ur aktivitet och inte ur avbildning.

Barnet tänker med och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på och tagit till sig i samspel med andra. (Säljö, 2000, s.67)

Människor lever på kunskap och insikter de lånat från andra.

I ett sådant perspektiv blir läraren som person mycket viktig.

För det vi lärare delar med oss blir en del framtiden för våra elever.


/Annetteplättetänkardrottning

tisdag 2 november 2010

skapandekraft

Jag tror på att låta elever skapa.

För skapandets egen skull därför att kreativitet är en fantastisk egenskap att bära med sig i livet. Och som ett verktyg att befästa kunskap.

Jag citerar här nedan Vygotskij ur fantasi och kreativitet i barndomen s. 83-84

... att lära in andras ord såsom de professionella skådespelarna gör, ord som inte alltid motsvarar barnets förståelse och känsla, är något som bromsar barnets skapande och förvandlar barnet till en av texten och en förmedlare av andras ord. Det är därför som pjäser som skrivits av barnen själva, eller som hittats på och improviseras fram av dem själva under skapandets gång, ligger mycket närare barnens förståelse. Här är det möjligt med de mest olikartade former och nivåer, alltifrån den tidigare förberedda och genomarbetade litterära texten till en lätt antydan om varje roll som barnet sedan under spelets gång genom improvisation måste utveckla till en ny litterär text. Sådana pjäser kommer oundvikligen att bli mer oharmoniska och mindre litterära än färdiga pjäser som skrivits av vuxna författare, med de kommer ha en väldig fördel, genom att de uppstår i de barnsliga skapandets process. Man får inte glömma att grundregeln för barns skapande består däri att man måste se dess värde inte i resultatet, inte i skapandets produkt utan i själva processen.


-----------------------

Nu ska jag skapa mer text till mitt 25%-seminarium... det går trögt. Men det är mitt eget. Jag hoppas att processen är i alla fall minst lika viktigt som resultatet... Så känns det i alla fall nu.


... undrar om alla doktorander tvivlar lika mycket på sin förmåga som jag gör?

Elever i skolan måste få skapa för att lära. Lära för att skapa. Kreativitet är en nyckelkompetens enligt mig, Annette Mars.

/Annetteplättekreativitetsfantast